Deklaracja Dostępności

­

 

Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 18 w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.przed18.myslowice.bip.info.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013.06.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ograniczane są  do minimum i osadzane są teksty bezpośrednio na stronie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. 
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  - wyróżnianie odnośników,
  - możliwości zmiany tekstu
 • Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. filmy nie są publikowane  

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.12.18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przedszkole Nr 18 w Mysłowicach, e-mail: przedszkole18myslowice@gmail.com  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2223284. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr 18 w Mysłowice
ul. Pocztowa 20                                                                                                                           
ul. 3-go Maja 19 (oddział)
41 - 408 Mysłowice

Tel: 32 222 32 84

e-mail: przedszkole18myslowice@gmail.com

 1. Przedszkole mieści się w budynkach szkół przy ul 3-go Maja 19 (oddział) i Pocztowej 20 gdzie ma osobne wejście i zajmuje część parterową.
 2. Wejście do przedszkola zabezpieczone barierkami.
 3. Aby wejść do budynku należy pokonać stopnie oraz dwoje drzwi wejściowych otwieranych ręcznie.
 4. Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową -brak podjazdu w budynku.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego osobiście lub online.
 6. Brak miejsc parkingowych dla osoby niepełnosprawnej.
 7. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na  wstęp z psem asystującym.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinacje klawiszy:

    CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

    TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

    SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

    ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK,

    - przewijanie widocznej części strony.
 

 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.